Polityka Prywatności i Cookies

Niniejszy dokument to oświadczenie o ochronie prywatności spółki MegaGroup Trade Holding B.V. oraz jej jednostek zależnych (takich jak Bosta, Bevo, Bevonordics, Norsup, Reber i Aquadrip), zwanych dalej zarówno łącznie, jak i z osobna: „MegaGroup”.

MegaGroup składa się z grupy hurtowni prowadzących działalność w sektorze techniki wodnej w Europie. Może się zdarzyć, że w celu prowadzenia (obecnych) relacji z klientami i zapewnienia lepszej obsługi w zakresie produktu i komunikacji będziemy przetwarzać (czyli zbierać, przechowywać, utrwalać, poddawać modyfikacjom, pozyskiwać, konsultować lub usuwać) Państwa dane osobowe (czyli jakiekolwiek dane mogące zawierać informacje pozwalające zidentyfikować daną osobę fizyczną). Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności chcemy poinformować Państwa, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy i jak wykorzystujemy je w ramach naszej organizacji. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach MegaGroup jest MegaGroup Trade Holding B.V. (Doornhoek 4205, 5465 TG Veghel). Z inspektorem ds. ochrony prywatności w MegaGroup można skontaktować się pod adresem privacy@megagrouptrade.com.

 

Sposób przestrzegania przez nas przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

MegaGroup dokłada starań, aby przetwarzać Państwa dane osobowe w staranny sposób. Czyniąc to, stosujemy się do obowiązujących nas przepisów prawa i regulacji, takich jak Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Należy wskazać, że nie mają Państwo obowiązku przekazywania nam swoich danych osobowych, lecz znaczna część danych, o które prosimy, jest niezbędna, abyśmy mogli świadczyć Państwu nasze usługi lub poddawać je ulepszeniom. Niepodanie żądanych danych może oznaczać brak możliwości świadczenia Państwu naszych usług.

 

Informacje, które zbieramy

W celu prowadzenia (obecnych) relacji z klientami i zapewnienia lepszej obsługi w zakresie produktu i komunikacji (np. wizyty na stronie internetowej, kontakt – w tym telefoniczny, zarządzanie umowami, zakup produktów/usług i koordynacja logistyki) przetwarzamy informacje obejmujące dane osobowe. Informacje takie otrzymujemy:

 • za pośrednictwem formularza do kontaktu na naszej stronie internetowej; 
 • za pośrednictwem plików cookie ustawionych na naszej stronie internetowej (zob. nasze oświadczenie o plikach cookie zawierające ich zakres);
 • przez środki komunikacji, takie jak telefon czy e-mail.

 

W tym zakresie przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Numer klienta;
 • Nazwę przedsiębiorstwa;
 • Imię i nazwisko;
 • Adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość);;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu;
 • Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży;
 • Adresy IP.

 

Podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzamy do następujących celów:

 • Realizacja złożonego przez Państwa zamówienia (jedynie jeżeli na stronie internetowej znajduje się sklep);
 • Odpowiadanie na Państwa pytania lub uwagi;
 • Wykonanie zawartych z Państwem umów;
 • Przesyłanie biuletynów, ofert, informacji dla użytkowników, sprawozdań, e-maili lub innych wiadomości elektronicznych (w każdej wiadomości zawarta jest możliwość rezygnacji);
 • Zarządzanie relacjami z klientami;
 • Analizy rynkowe i badania konsumenckie;
 • Wypełnienie zobowiązań prawnych;
 • Analiza, monitorowanie, optymalizacja i zabezpieczanie naszych stron internetowych oraz wykorzystywanych technologii;
 • Prowadzenie badań rynku i tworzenie raportów zarządczych dotyczących funkcjonowania i stanu naszych platform.

 

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: zgoda (jeśli to ona ma zastosowanie, mogą ją Państwo w każdym momencie wycofać), wykonanie umowy, ochrona naszych uzasadnionych interesów (odpowiednie prowadzenie działalności przedsiębiorstwa i poprawa jej jakości, np. odbieranie rozmów przychodzących) lub konieczność wypełnienia spoczywającego na nas obowiązku prawnego.

 

Okres przechowywania

Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w niniejszym oświadczeniu. W niektórych przypadkach mogą Państwo samodzielnie usunąć swoje dane osobowe, jeśli nie chcą dłużej korzystać z naszych usług. 

 

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

MegaGroup może udostępniać dane osobowe użytkownika w ramach grupy MegaGroup w wewnętrznych celach administracyjnych, na przykład. Podstawą do tego jest uzasadniony interes.

MegaGroup będzie ujawniać dane osobowe stronom trzecim wyłącznie, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, jeśli jest to niezbędne dla realizacji danego celu lub jeśli wymagają tego przepisy prawa. Podmiotami trzecimi mogą być hurtownie, dostawcy, firmy kurierskie lub świadczące usługi w chmurze. Jeśli udostępniamy Państwa dane osobowe, oznacza to, że zarówno wewnątrz grupy kapitałowej, jak również z podmiotami trzecimi zawarliśmy umowę w zakresie prywatności i zabezpieczeń.

Za Państwa wyraźną zgodą dane osobowe mogą również zostać udostępnione Aqua2life, organizacji non-profit należącej do MegaGroup.

 

Bezpieczeństwo danych

Zastosowaliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć Państwa dane osobowe i ograniczyć możliwość ich nadużycia lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do nich. Podejmujemy starania, aby oprogramowanie i technologia wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych były wystarczające i spełniały obowiązujące wymagania prawne w celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi, zmianom, ujawnieniu lub utracie danych osobowych. Jeśli pomimo zastosowanych środków zabezpieczających wystąpi incydent z zakresu bezpieczeństwa, podejmiemy działania mające na celu jak największe ograniczenie jego skutków dla ochrony prywatności. Wypełnimy również spoczywający na nas obowiązek zgłoszenia ewentualnego naruszenia ochrony Państwa danych. 

 

Bezpieczne przesyłanie informacji poza Unię Europejską 

W przypadku konieczności udostępnienia danych odbiorcy z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), np. z powodu oferowania przez niego usługi niedostępnej w EOG, zawsze dbamy o zapewnienie odpowiedniego i wystarczającego poziomu ochrony danych.

Do pewnych czynności przetwarzania wykorzystujemy podmioty trzecie z siedzibą poza Unią Europejską. W tym celu podjęliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapewnić należytą ochronę Państwa danych. 

 

Podmioty trzecie 

W ramach świadczonych przez nas usług następujące podmioty trzecie mogą przetwarzać dane osobowe:

Nazwa podmiotu

Zakres

Google Analytics

Informacje o działaniu strony internetowej i optymalizacja zadowolenia klienta

ShopWare

Optymalizacja sklepu internetowego i zadowolenia klienta

AppyThings

Optymalizacja sklepu internetowego i zadowolenia klienta

MailChimp

Przesyłanie informacji i kwestionariuszy w celu optymalizacji zadowolenia klienta

SurveyMonkey

Przesyłanie informacji i kwestionariuszy w celu optymalizacji zadowolenia klienta

CM Payments

Do realizacji zamówień używamy różnych metod płatności.

TeamLeader

Rozpatrywanie skarg klientów, tworzenie zadań dla prac naprawczych i odsyłanie wykonanych artykułów.

Feedback Company

Do zbierania opinii wykorzystujemy Feedback Company.

Watermelon

W naszej funkcji czatu korzystamy z usług firmy Watermelon.

Hotjar

Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga MegaGroup lepiej zrozumieć doświadczenia i potrzeby użytkowników tej strony internetowej (np. jak dużo czasu spędzano w danej zakładce i jak często otwierano dane linki).

Adyen

Aby realizować zamówienia, korzystamy z różnych metod płatności.

Close Alerts

Do proszenia klientów o informację zwrotną w naszych e-mailach wykorzystujemy Close Alerts.

Touch Incentive Marketing

Klienci spółki Bosta mogą wziąć udział w programie lojalnościowym Waterpoints. Aby rozwijać program Waterpoints Incentive i nim zarządzać, Bosta podjęła współpracę z Touch Incentive Marketing.

 

Z wyżej wymienionymi podmiotami przetwarzającymi dane zawarliśmy odpowiednie umowy. Wymagamy od nich stosowania co najmniej takiego samego stopnia ochrony danych osobowych, jak ten zapewniany przez nas jako administratora danych.

 

Strony internetowe podmiotów trzecich

Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania do witryn internetowych podmiotów trzecich, które powiązane są z naszą stroną internetową za pomocą odnośników. Nie możemy zagwarantować, że takie podmioty trzecie przetwarzają Państwa dane osobowe w bezpieczny i rzetelny sposób. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności danych stron internetowych przed rozpoczęciem korzystania z nich.

 

Usunięcie, zmiana lub dostęp do danych

Mogą Państwo skorzystać z następujących uprawnień, o których mowa w RODO (art. 13-20):

 • Prawo do informacji: Prawo do żądania informacji o tym, jak przetwarzane są Państwa dane osobowe.
 • Prawo dostępu: Prawo do sprawdzenia, czy i w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe.
 • Prawo do sprostowania: W przypadku stwierdzenia niepoprawności danych mogą Państwo złożyć wniosek o ich sprostowanie.
 • Prawo do sprzeciwu: Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy zaprzestali dalszego wykorzystywania Państwa danych osobowych.
 • Prawo do bycia zapomnianym: W niektórych przypadkach użytkownik ma również prawo zażądać usunięcia swoich danych.

 

Mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail privacy@megagrouptrade.com. Odpowiemy na Państwa wniosek w ciągu jednego miesiąca. Zastrzegamy sobie prawo do jednorazowego wydłużenia tego okresu o kolejne dwa miesiące w przypadku skomplikowanego charakteru żądania. Ponadto w związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługuje Państwu prawo złożenia skargi w holenderskim Urzędzie Ochrony Danych Osobowych (Autoriteit Persoonsgegevens). Mogą Państwo w tym celu skontaktować się z Autoriteit Persoonsgegevens. W Polsce można to zrobić za pomocą https://uodo.gov.pl/pl. W Holandii można to zrobić za pomocą https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten.

 

Zmiany niniejszego oświadczenia

Aby zachować zgodność z obowiązującymi nas przepisami prawa i regulacjami, będziemy stale rewidować niniejszy dokument i dokonywać w nim zmian. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności regularnie  poddawane jest ewaluacji i – gdy to konieczne – modyfikowane. Zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej. Dlatego zaleca się okresowe ponowne zapoznawanie się z niniejszym oświadczeniem, pozostając w ten sposób na bieżąco z wprowadzonymi zmianami. Jeśli chcą Państwo skontaktować się z nami w związku z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności, jest to możliwe pod adresem e-mail privacy@megagrouptrade.com. 

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności miała miejsce 11 marca 2022 r.